Blómgresisvist

L9.7

Eunis-flokkun

E1.7223 Northern boreal Festuca grasslands.

Blómgresisvist
Mynd: Sigmar Metúsalemsson

Blómgresisvist í brekku við bæinn Kálfafell í Fljótshverfi, Vestur-Skaftafellssýslu. Mjaðjurt, gulmaðra og túnvingull eru ríkjandi en geithvönn og blágresi áberandi í gróðri. Gróðursnið SK-11-02. – Northern boreal Festuca grassland in southeastern Iceland, rich in forbs.

Blómgresisvist
Mynd: Anna Sigríður Valdimarsdóttir

Blómgresisvist í brekku á bökkum Þjórsár, í landi Minna-Núps í Árnessýslu. Krossmaðra og vallelfting setja sterkan svip á gróður. Gróðursnið V- N4. – Northern boreal Festuca grassland in southern Iceland, rich in forbs.

Lýsing

Blómríkt, gróskumikið graslendi eða jurtastóð í skjólsælum og sólríkum hlíðum og brekkum, mót suðri- og suðvestri. Land í litlum til allmiklum halla. Það er vel gróið og gróður er nokkuð hávaxinn. Æðplöntuþekja er mikil og mosalag er einnig þétt, en mjög lítið er um fléttur.

Plöntur

Vistgerðin er rík af tegundum æðplantna og mosa. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krossmaðra (Galium boreale), hálíngresi (Agrostis capillaris) og vall­elfting (Equisetum pratense). Algengastir mosa eru engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), móasigð (Sanionia uncinata), tildurmosi (Hylocomium splendens), geirmosi (Calliergonella cuspidata) og fjaðurgambri (Racomitrium elongatum). Af fléttum finnst helst engjaskóf (Peltigera canina).

Jarðvegur

Áfoksjörð er einráð, jarðvegur er þykkur, miðlungi ríkur af kolefni og sýrustig frekar lágt.

Fuglar

Talsvert fuglalíf, algengustu varpfuglar eru þúfutittlingur (Anthus pratensis) og hrossagaukur ­(Gallinago gallinago).

Líkar vistgerðir

Língresis- og vingulsvist, sjávarkletta- og eyjavist og snarrótarvist.

Útbreiðsla

Vistgerðin finnst á hlýjum og skjólsælum stöðum á láglendi, er algengust á Suðurlandi og í dölum vestan-, norðan- og austanlands.

Verndargildi

Miðlungs. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Blómgresisvist

Blómgresisvist er lítt útbreidd en hún finnst í 14% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 200 km2, óvissa nokkur, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is uncommon in Iceland and is found within 14% of all grid squares. Its total area is estimated 200 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í blómgresisvist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá