Fléttumóavist

L10.5

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. E4.27 Icelandic lichen Racomitrium heaths.

Fléttumóavist
Mynd: Starri Heiðmarsson

Fléttumóavist suðaustan Fjallsenda á Melrakkasléttu, NorðurÞingeyjarsýslu. Flétturíkt mólendi með hraungambra, krækilyngi, grastegundum og fjalldrapa. Gróðursnið MS-20-02. – Lichen Racomitrium heath in northeastern Iceland.

Fléttumóavist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Fléttumóavist við Núp í Dýrafirði. Flétturíkt mólendi með hraungambra, grasvíði og grastegundum. Gróðursnið VF- 30-02. – Lichen Racomitrium heath in northwestern Iceland.

Lýsing

Þurrt, þýft, fléttu- og mosaríkt mólendi vaxið krækilyngi, grasvíði, bláberjalyngi og fleiri mólendistegundum. Ljósar fléttur (Cladonia) eru áberandi í gróðursvipnum. Fremur hallalítið land á veðrasömum svæðum á útkjálkum og til heiða, grjót sést að jafnaði á yfirborði. Land er vel gróið, gróður lágvaxinn, æðplöntuþekja fremur rýr, en mosar ríkjandi í þekju, fléttuþekja er mikil og meiri en í öðrum vistgerðum.

Plöntur

Vistgerðin er frekar rík af æðplöntutegundum og mjög rík af tegundum mosa og fléttna; er ríkust allra vistgerða af fléttum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krækilyng (Empetrum nigrum), þursaskegg (Kobresia myosuroides) og blávingull (Festuca vivipara). Algengastir mosa eru móasigð (Sanionia uncinata), melagambri (Racomitrium ericoides) og hraungambri (R. lanuginosum) en algengustu fléttur hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula), skarlatbikar (C. borealis), fjallagrös (Cetraria islandica) og broddskilma (Ochrolechia frigida).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi, en klappar- og sandjörð finnast einnig. Jarðvegur er þurr, miðlungs þykkur, fremur kolefnisrýr en sýrustig í meðallagi.

Fuglar

Fremur rýrt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru heiðlóa (Pluvialis apricaria), spói (Numenius ­phaeopus), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og lóuþræll (Calidris alpina), einnig snjótittlingur (Plectrophenax ­nivalis) á hálendi.

Líkar vistgerðir

Starmóavist og lyngmóavist á hálendi.

Útbreiðsla

Finnst á fremur þurrum svæðum á láglendi og til heiða frá Vesturlandi til Austurlands.

Verndargildi

Miðlungs.

Fléttumóavist

Fléttumóavist er allútbreidd en hún finnst í 35% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 1.100 km2, óvissa nokkur, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is rather common in Iceland and is found within 35% of all grid squares. Its total area is estimated 1,100 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í fléttumóavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá