Hraungambravist

L5.3

Eunis-flokkun

E4.25 Moss and lichen fjell fields.

Hraungambravist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Hraungambravist á Grind í Hörgsholti í Hrunamannahreppi. Mosinn hraungambri er ríkjandi en með honum vaxa m.a. stinnastör, gulmaðra og blóðberg. Gróðursnið SL-31-04. – Moss and lichen fjell field in southern Iceland.

Hraungambravist
Mynd: Sigmar Metúsalemsson

Hraungambravist á Grjóthálsi milli Norðurárdals og Þverárhlíðar í Borgarfirði. Hraungambri með krækilyngi, bláberjalyngi og stinnastör. Gróðursnið NV- 50-06. – Moss and lichen fjell field in western Iceland.

Lýsing

Vistgerðin einkennist af mikilli þekju hraungambra. Hún finnst á hæðarbungum, bæði á heiðum uppi og á láglendi, einkum þar sem snjólétt er. Hún er yfirleitt allvel gróin og er heildarþekja mosa mikil. Þekja æðplantna er talsverð og fléttuþekja veruleg, einkum þekja hreindýrakróka sem víða setja svip á vistgerðina. Land er sums staðar talsvert grýtt og stendur grjótið upp úr mosanum. Gróður er að jafnaði mjög lágvaxinn.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum, frekar rýr af mosum en miðlungi rík af fléttutegundum. Af æðplöntum er mest af krækilyngi (Empetrum nigrum), stinnstör (Carex bigelowii) og grasvíði (Salix herbacea). Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), holtasóti (Andreaea rupestris), tildurmosi (Hylocomium splendens), melagambri (Racomitrium ericoides) og móasigð (Sanionia uncinata), en algengustu fléttur eru fjallagrös (Cetraria islandica), hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula), fölvakarta (Porpidia melinodes), broddskilma (Ochrolechia frigida) og hraunbreyskja (Stereocaulon vesuvianum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi en klapparjörð og melajörð finnast í litlum mæli. Jarðvegur er yfirleitt grunnur og fremur næringarsnauður. Kolefnisinnihald og sýrustig er í meðallagi.

Fuglar

Nokkurt fuglalíf, heiðlóa (Pluvialis apricaria) og spói (Numenius phaeopus) algengust.

Líkar vistgerðir

Mosahraunavist og flagmóavist.

Útbreiðsla

Finnst einkum á úrkomusömum en fremur snjóléttum svæðum, á vesturhluta landsins og á Austfjörðum.

Verndargildi

Lágt.

Hraungambravist

Hraungambravist er mjög útbreidd en hún finnst í 66% landsreita og telst önnur algengasta vistgerð landsins. Flatarmál hennar reiknast um 5.300 km2, óvissa er nokkur, einkum milli líkra vistgerða. – The habitat type is very common in Iceland and is found within 66% of all grid squares. Its total area is estimated 5,300 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í hraungambravist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá