Lyngmóavist á hálendi

L10.7

Eunis-flokkun

F2.112 Oroboreal moss-dwarf willow snowbed communities.

Lyngmóavist á hálendi
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Lyngmóavist á hálendi, í Svartárbotnum á Biskupstungnaafrétti. Allvel gróið mólendi með melagambra, krækilyngi, kornsúru, klóelftingu og túnvingli. Gróðursnið B04-1. – Oroboreal mossdwarf willow snowbed community in southern highlands.

Lyngmóavist á hálendi
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Lyngmóavist á hálendi, við Pollakvísl á Hofsafrétt. Vel gróið mólendi með lífrænni jarðvegsskán, krækilyngi og hraungambra. Gróðursnið HKB37. – Oroboreal moss-dwarf willow snowbed community in northern highlands.

Lýsing

Allvel grónir, þurrir til deigir, mosaríkir en gróskulitlir lyng- og víðimóar á hálendi. Vistgerðin finnst á flötu til hallandi landi í giljóttum hlíðum, sem eykur á fjölbreytni. Gróður er lágvaxinn, þekja æðplantna og mosa er áþekk en fléttna fremur lítil. Yfirborð er allvíða rofið og frosttíglar í yfirborði.

Plöntur

Mjög ríkuleg flóra af æðplöntum, mosum og fléttum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krækilyng (Empetrum nigrum), kornsúra (Bistorta vivipara), túnvingull (Festuca rubra subsp. richardsonii), gras­víðir (Salix herbacea) og fjallavíðir (S. arctica). Algengastir mosa eru hélumosi (Anthelia juratz­kana), melagambri (Racomitrium ericoides), móasigð (Sanionia uncinata), hýmosi (Blepharostoma trichophyllum) og heiðanaddur (Nardia geoscyphus) en algengustu fléttur eru fjallabikar (Cladonia stricta), torfmæra (Baeomyces rufus), fjallaskóf (Peltigera rufescens), flaggrýta (Solorina bispora), grábreyskja (Stereocaulon alpinum) og vikurbreyskja (S. arcticum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi en melajörð finnst einnig, jarðvegur fremur þykkur, kolefnisinnihald fremur lágt en sýrustig í meðallagi.

Fuglar

Allríkulegt fuglalíf, helstu varpfuglar eru heiðlóa (Pluvialis apricaria), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og heiðagæs (Anser barachyrhynchus).

Líkar vistgerðir

Víðimóavist.

Útbreiðsla

Vistgerðin er algengust á norður- og norðausturhluta landsins.

Verndargildi

Hátt.

Lyngmóavist á hálendi

Lyngmóavist á hálendi er ekki aðgreind frá lyngmóavist á láglendi á korti, en í heild eru þær mjög útbreiddar og finnast í 68% landsreita. Flatarmál þeirra reiknast um 5.000 km2, óvissa er nokkur, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is on maps not separated from the related lowland type. Together they are very common and found in 68% of grid squares. Their total area is estimated 5,000 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í lyngmóavist á hálendi

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá

Melar og móar – Fjallað er um vistgerðirnar lyngmóavist, sem tilheyrir mólendi, og grasmelavist, sem tilheyrir mela- og sandlendi (sýnt í Landanum á RÚV 4.11.2018).