Rekjuvist

L8.2

Eunis-flokkun

D4.1J Icelandic stiff sedge fens.

Rekjuvist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Rekjuvist við Þúfuvötn í Þjórsárverum. Allvel gróið og mosaríkt deiglendi. Melagambri áberandi á þúfum og rimum. Þekjumestu æðplöntur eru fjallavíðir og grasvíðir. Í lægðum ríkja klófífa og hálmgresi. Gróðursnið V05-4.  – Stiff sedge fen in southern highlands.

Rekjuvist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Rekjuvist við Syðradrag austur af Sauðaflóa á Vesturöræfum. Vel gróið og mosaríkt deiglendi. Ríkjandi æðplöntur eru stinnastör og grávíðir. Kornsúra og hengistör einnig algengar. Gróðursnið KSM21. – Stiff sedge fenin eastern highlands.

Lýsing

Allvel gróið, rakt og hallalítið, mosaríkt land til heiða og fjalla, oft með smálækjum og bleytum, mýragróður er í lægðum en mólendisplöntur á þurrari rimum og þúfum. Nokkurt rof getur verið í yfirborði og leir og sandur eftir leysingar. Gróður er lágvaxinn og frekar gróskulítill, æðplöntuþekja er gisin, en mosar allþéttir, mjög lítið er um fléttur. Lífræn jarðvegsskán er allmikil.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntum, mjög rík af mosum, og fremur rík af fléttum. Af æðplöntutegundum eru fjallavíðir (Salix arctica), grasvíðir (S. herbacea), hálmgresi (Calamagrostis stricta) og kornsúra (Bistorta vivipara) algengastar, en af mosum heiðahéla (Anthelia juratzkana), móasigð (Sanionia uncinata), hýmosi (Blepharostoma tricho­phyllum), heiðanaddur (Nardia geoscyphus), melagambri (Racomitrium ericoides) og roðakló (Sarmentypnum sarmentosum). Af fléttum finnast helst flagbreyskja (Stereocaulon glareosum), grábreyskja (S. alpinum), fjallabikar (Cladonia stricta), fjallaskóf (Peltigera rufescens) og flaggrýta (Solorina bispora).

Jarðvegur

Jarðvegur er allþykkur, mest lífræn jörð og áfoksjörð en sandjörð og eyrarjörð finnast einnig. Kolefnisinnihald er fremur lágt og sýrustig fremur hátt.

Fuglar

Töluvert fuglalíf, algengustu varpfuglar eru heiðlóa (Pluvialis apricaria), lóuþræll (Calidris alpina), heiðagæs (Anser barachyrhynchus) og sendlingur (Calidris maritima).

Líkar vistgerðir

Starmóavist og rústamýravist.

Útbreiðsla

Vistgerðin er fremur algeng á miðhálendinu, utan mestu sanda-, vikra- og melasvæða á gosbeltinu.Útbreiddust er hún austanlands og sunnan Hofsjökuls og Langjökuls.

Verndargildi

Miðlungs. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Rekjuvist

Rekjuvist er lítt útbreidd en hún finnst í 16% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 500 km2, óvissa allmikil, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is uncommon in Iceland and is found within 16% of all grid squares. Its total area is estimated 500 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í rekjuvist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá