Stinnastararvist

L9.1

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. E4.3C Icelandic Carex bigelowii grasslands.

Stinnastararvist
Mynd: Sigmar Metúsalemsson

Stinnastararvist fyrir botni Kolgrafarfjarðar á Snæfellsnesi. Mosinn hraungambri er áberandi á þúfum en af æðplöntum eru stinnastör og hálíngresi með mesta þekju. Gróðursnið SN-20-03. – Carex bigelowii grassland in western Iceland.

Stinnastararvist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Stinnastararvist við Heygil á Hrunamannaafrétti, Árnessýslu. Stinnastör er ráðandi í gróðri en með henni vaxa m.a. vallarsveifgras, hálíngresi og túnvingull. Gróðurreitur HG06. – Carex bigelowii grassland in southern highlands.

Lýsing

Fremur rýrt, smáþýft og þurrt, mosaríkt graslendi vaxið stinnastör og fleiri gras- og mólendistegundum. Land er hallalítið, algróið, gróður fremur lágvaxinn af graslendi að vera, æðplöntur ríkjandi. Mosi er mikill í sverði og áberandi í ásýnd, fléttur eru nokkrar.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum en fremur fátæk af mosum og fléttum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru stinnastör (Carex bigelowii), blávingull (Festuca vivipara) og vallarsveifgras (Poa pratensis). Algengastir mosa eru engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), móatrefja (Ptilidium ciliare), tildurmosi (Hylocomium splendens), hrísmosi (Pleurozium schreberi) og hraungambri (Racomitrium lanuginosum) en algengustu fléttur eru hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula) og fjallagrös (Cetraria islandica).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi en einnig finnst lífræn jörð. Jarðvegur er þurr til deigur, miðlungs þykkur, miðlungi ríkur af kolefni, sýrustig frekar lágt.

Fuglar

Miðlungs ríkt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru spói (Numenius phaeopus), þúfutittlingur (Anthus prat­ensis), hrossagaukur (Gallinago gallinago), lóuþræll (Calidris alpina) og heiðlóa (Pluvialis apricaria).

Líkar vistgerðir

Língresis- og vingulsvist.

Útbreiðsla

Algengust til heiða vestan- og norðvestanlands, finnst einnig austanlands og sunnan.

Verndargildi

Miðlungs. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Stinnastararvist

Stinnastararvist er útbreidd en hún finnst í 47% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 900 km2, óvissa mikil, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is common in Iceland and is found within 47% of all grid squares. Its total area is estimated 900 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í stinnastararvist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá