Tjarnastararflóavist

L8.13

Eunis-flokkun

D2.332 Basicline bottle sedge quaking mires.

Tjarnastararflóavist
Mynd: Sigmar Metúsalemsson

Tjarnastararflóavist á Arnarvatnsheiði í Vestur-Húnavatnssýslu. Tjarnastör með hengistör, fjallavíði og barnamosa. Gróðursnið NV- 40-03. – Basicline bottle sedge quaking mire in northwestern highlands.

Tjarnastararflóavist
Mynd: Starri Heiðmarsson

Tjarnastararflóavist á Fljótsheiði í Suður-Þingeyjarsýslu. Blautt land með tjarnastör, vetrarkvíðastör, flóastör og horblöðku. Gróðursnið TH-40-02. – Basicline bottle sedge quaking mire in northeastern Iceland.

Lýsing

Lítið hallandi, deigir til mjög blautir flóar á flatlendi og í kvosum, vaxnir tjarnastör, vetrarkvíðastör og fleiri votlendistegundum. Vatn stendur hátt og land fer undir vatn í leysingum og flóðum, lítil hreyfing er á vatni að jafnaði en land allfrjósamt. Vistgerðin er vel gróin og gróður hávaxinn, æðplöntur eru ríkjandi en mosi er mikill í sverði, fléttur finnast vart sökum bleytu.

Plöntur

Vistgerðin er fremur fátæk af tegundum æðplantna, fremur rík af mosum, mjög fátæk af fléttum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru tjarnastör (Carex rostrata), vetrarkvíðastör (C. chordorrhiza) og klófífa (Eriophorum angustifolium). Algengastir mosa eru mýrabrandur (Campylium stellatum), mýrakrækja (Scorpidium revolvens), tjarnakrækja (S. scorpioides) og móasigð (Sanionia uncinata) en af fléttum finnast helst hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula) og mundagrös (Cetrariella delisei) í þúfum.

Jarðvegur

Lífræn jörð er einráð, jarðvegur er mjög þykkur, fremur ríkur af kolefni og sýrustig mjög lágt.

Fuglar

Ríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru lóuþræll (Calidris alpina), óðinshani (Phalaropus lobatus) og álft (Cygnus cygnus) á hálendi, og auk þess hrossagaukur (Gallinago gallinago), jaðrakan (Limosa limosa), stelkur (Tringa totanus) og spói (Numenius phaeopus) á láglendi. Mikilvægt beitiland heiðagæsa (Anser barachyrhynchus) á hálendi.

Líkar vistgerðir

Rimamýravist, runnamýravist á láglendi og brokflóavist.

Útbreiðsla

Finnst í öllum landshlutum, á láglendi og hálendi, mest á blágrýtissvæðum landsins á Vesturlandi og Austurlandi.

Verndargildi

Mjög hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Tjarnastararflóavist

Tjarnastararflóavist er útbreidd en hún finnst í 42% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 1.300 km2, óvissa nokkur, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is common in Iceland and is found within 42% of all grid squares. Its total area is estimated 1,300 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í tjarnastararflóavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá