Víðikjarrvist

L10.10

Eunis-flokkun

F2.322 Oroboreal willow scrub.

Víðikjarrvist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Víðikjarrvist á beitarfriðuðu landi vestan við Þykkvabæ í Rangárvallasýslu. Vel gróið kjarrlendi með gulvíði, túnvingli og engjaskófum. Gróðursnið SL-80-01. – Oroboreal willow scrub in southern Iceland.

Víðikjarrvist
Mynd: Starri Heiðmarsson

Víðikjarrvist á beitarfriðuðu landi við Ystafell í Köldukinn í SuðurÞingeyjarsýslu. Vel gróið kjarrlendi með gulvíði, loðvíði, lyngtegundum og bugðupunti. Gróðursnið TH-14-01. – Oroboreal willow scrub in northern Iceland.

Lýsing

Þurrt til deigt gróskumikið kjarrlendi á láglendi, í brekkurótum og hlíðum og á gróðursælum stöðum til fjalla, vaxið gulvíði, loðvíði, krækilyngi og fleiri mólendistegundum. Land er vel gróið, gróður fremur hávaxinn, æðplöntur eru ríkjandi, mosar allmiklir en fléttur fremur rýrar. Hvönn og annar hávaxinn blómgróður eins og blágresi og burnirót eru sums staðar áberandi.

Plöntur

Vistgerðin er mjög rík af tegundum, einkanlega æðplöntum en af þeim telst hún ríkust allra vistgerða. Ríkjandi tegundir æðplantna í vistgerðinni eru bláberjalyng (Vaccinium uliginosum), krækilyng (Empetrum nigrum), fjalldrapi (Betula nana), loðvíðir (Salix lanata) og gulvíðir (S. phylicifolia). Algengastir mosa eru móasigð (Sanionia uncinata), tildurmosi (Hylocomium splendens), engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), jarphaddur (Poly­trichum juniperinum) og melagambri (Racomitrium ericoides), en algengustu fléttur eru fjallagrös (Cetraria islandica), kvistagrös (C. sepincola), vikurbreyskja (Stereocaulon alpinum) og torfubikar (Cladonia pocillum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi en einnig finnst lífræn jörð. Jarðvegur er víðast þurr en getur einnig verið deigur, hann er þykkur, miðlungi ríkur af kolefni og sýrustig er í meðallagi.

Fuglar

Ríkt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago galli­nago), lóuþræll (Calidris alpina), spói (Numenius phaeopus), skógarþröstur (Turdus iliacus) og grágæs (Anser anser).

Líkar vistgerðir

Kjarrskógavist, fjalldrapamóavist og lyngmóavist á láglendi.

Útbreiðsla

Á láglendi og lágheiðum um allt land, þar sem sauðfjárbeit er lítil eða engin. Algengust á Suðurlandi, Vestfjörðum, Norðausturlandi og Austurlandi.

Verndargildi

Mjög hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Víðikjarrvist

Víðikjarrvist er allútbreidd en hún finnst í 29% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 800 km2, óvissa allmikil, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is rather common in Iceland and is found within 29% of all grid squares. Its total area is estimated 800 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í víðikjarrvist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá