Víðimóavist

L10.9

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. F2.113 Icelandic Salix lanata/­S. phylicifolia scrub.

Víðimóavist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Víðimóavist í Arnardal á Möðrudalsöræfum. Allvel gróið, deigt mólendi með lífrænni jarðvegsskán, loðvíði og toppastör. Gróðursnið A14. – Salix lanata/S. phylicifolia scrub in northeastern highlands.

Víðimóavist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Víðimóavist á Hvalbeinsrandarsandi í Húsey á Héraði. Vel gróið, deigt mólendi með loðvíði, melagambra og lífrænni jarðvegsskán. Gróðursnið UT19. – Salix lanata/S. phylicifolia scrub.in eastern Iceland.

Lýsing

Þurrir til rakir, allvel grónir móar með loðvíði, fjallavíði, krækilyngi og fleiri mólendistegundum. Vistgerðin finnst á láglendi og á miðhálendinu, einkanlega á flötum eða lítið eitt hallandi framburðarsléttum. Jarðvegur er víða sendinn og á snjóþungum svæðum er þekja lífrænnar jarðvegsskánar umtalsverð. Gróður er fremur lágvaxinn. Þekja æðplatna og mosa er allmikil en þekja fléttna lítil.

Plöntur

Vistgerðin er frekar rík af tegundum æðplantna, mosa og fléttna. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krækilyng (Empetrum nigrum), loðvíðir (Salix lan­ata), fjallavíðir (S. arctica) og fjalldrapi (Betula nana). Algeng­astir mosa eru fjallhaddur (Poly­trichastrum alpi­num), melagambri (Racomitrium erico­ides), móasigð (Sanionia uncinata), glætumosi (Dichodontium pellucidum), mýrahnúði (Onco­phorus wahlenbergii) og vætularfi (Schljakovianthus quadrilobus), en af fléttum finnast helst torfubikar (Cladonia pocillum) og melbreyskja (Stereo­caulon rivulorum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er algengust en einnig er nokkuð um sandjörð. Jarðvegur er þurr til deigur, fremur þykkur, mjög rýr af kolefni en sýrustig fremur hátt.

Fuglar

Fremur ríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru  heiðlóa (Pluvialis apricaria), lóuþræll (Calidris alpina), sendlingur (C. maritima) og rjúpa (Lagopus mutus) á hálendi, auk þess á láglendi spói (Numenius phaeopus), hrossagaukur (Gallinago galli­nago), skógarþröstur (Turdus iliacus) og grágæs (Anser anser).

Líkar vistgerðir

Hrossanálarvist, fjalldrapamóavist og víðikjarrvist.

Útbreiðsla

Finnst einkum inn til landsins, á sendnu deiglendi. Algengust á gosbeltinu.

Verndargildi

Miðlungs.

Víðimóavist

Víðimóavist er lítt útbreidd en hún finnst í 19% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 350 km2, óvissa mikil, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is uncommon in Iceland and is found within 19% of all grid squares. Its total area is estimated 350 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í víðimóavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá