Bugðupuntsvist

L9.3

Eunis-flokkun

E1.73 Wavy hair-grass grasslands.

Bugðupuntsvist
Mynd: Sigmar Metúsalemsson

Bugðupuntsvist í neðanverðri hlíð á móts við Bíldudal í Arnarfirði, Vestur-Ísafjarðarsýslu. Bugðupuntur er ríkjandi en aðrar þekjumiklar tegundir eru hálíngresi og vallelfting. Gróðursnið VF- 10-09. – Wavy hair-grass grassland in northwestern Iceland.

Bugðupuntsvist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Bugðupuntsvist í Vesturárdal við Bröttubrekku í Dölum. Bugðupuntur og hálíngresi eru ríkjandi en snarrótarpuntur finnst einnig í nokkrum mæli. Gróðursnið NV- 10-02. – Wavy hair-grass grassland in western Iceland.

Lýsing

Fremur rýrt graslendi, vaxið bugðupunti og fleiri grastegundum en einnig breiðblaða jurtum. Finnst einkum í neðanverðum hlíðum og brekkum og því yfirleitt í nokkrum halla. Allvíða stendur stórgrýti upp úr gróðri. Vistgerðin er vel gróin og gróður í meðallagi hávaxinn. Æðplöntur eru ríkjandi í þekju en mosar allmiklir í sverði. Fléttur finnast í nokkrum mæli.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum og mosum en síður af fléttum. Bugðupuntur (Deschampsia flexuosa) er með langmesta þekju æðplantna en hálíngresi (Agrostis capillaris) finnst einnig í allmiklum mæli. Algengastir mosa eru tildur­mosi (Hylocomium splendens), engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), hrísmosi (Pleurozium schreberi) og hraungambri (Racomitrium lanuginosum), en algengustu fléttur eru engjaskóf (Peltigera canina), himnuskóf (P. membranacea) og hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula).

Jarðvegur

Áfoksjörð er einráð. Jarðvegur sem er þurr og fremur grunnur og kolefnisríkur en sýrustig lágt.

Fuglar

Meðalríkt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago gallinago) og heiðlóa (Pluvialis apricaria).

Líkar vistgerðir

Língresis- og vingulsvist, blómgresisvist.

Útbreiðsla

Finnst einkum um vestanvert landið og á Austfjörðum.

Verndargildi

Hátt.

Bugðupuntsvist

Bugðupuntsvist er lítt útbreidd en hún finnst í 15% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 200 km2, óvissa mikil, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is uncommon in Iceland and is found within 15% of all grid squares. Its total area is estimated 200 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í Bugðupuntsvist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá