Mosamóavist

L10.1

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. E4.28 Icelandic Racomitrium grass heaths.

Mosamóavist
Mynd: Borgþór Magnússon

Mosamóavist austan við Ljótarstaði í Skaftártungu. Mosarnir hraungambri og melagambri setja mikinn svip á land en stinnastör og túnvingull mynda mesta þekju æðplantna. Gróðursnið E16-5. – Racomitrium grass heath in southern Iceland.

Mosamóavist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Mosamóavist við Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Mólendi með hraungambra, krossmöðru, hálíngresi og stinnastör. Gróðursnið SL-22-02. – Racomitrium grass heath in southern Iceland.

Lýsing

Þurrt, vel gróið, gamburmosaríkt mólendi, með strjálingsþekju af æðplöntum, einkum grasleitum tegundum, möðrum, krækilyngi og blóðbergi. Mosa­móavist er algengust í hlíðum og brekkurótum en finnst einnig á flötu landi meðfram lækjum, ám og á grónum áreyrum.

Plöntur

Vistgerðin er fremur rík af æðplöntum og mosum og mjög flétturík. Af æðplöntum er mest um krossmöðru (Galium boreale), þursaskegg (Kobresia myosuroides), blóðberg (Thymus praecox ssp. arcticus) og krækilyng (Empetrum nigrum). Algengastir mosa eru melagambri (Racomitrium ericoides) og hraungambri (R. lanuginosum) en næstir þeim koma engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), jarphaddur (Polytrichum juniperinum) og móasigð (Sanionia uncinata). Af fléttum eru engjaskóf (Peltigera canina), dílaskóf (P. leucophlebia), fjallagrös (Cetraria islandica) og grábreyskja (Stereocaulon alpinum) algengastar.

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi, örlar einnig á eyrar-, klappar-, sand- og melajörð. Jarðvegur er þurr, miðlungi þykkur, fremur rýr af kolefni. Sýrustig er í meðallagi.

Fuglar

Fremur rýrt fuglalíf, algengustu eru varpfuglar spói (Numenius phaeopus), heiðlóa (Pluvialis apricaria), lóuþræll (Calidris alpina), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og hrossagaukur (Gallinago gallinago).

Líkar vistgerðir

Melagambravist og hraungambravist.

Útbreiðsla

Finnst á láglendi og til heiða í flestum landshlutum, síst á Vesturlandi og Vestfjörðum, algengust á úrkomusamari svæðum landsins.

Verndargildi

Lágt.

Mosamóavist

Mosamóavist er allútbreidd en hún finnst í 40% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 1.400 km2, óvissa nokkur, óglögg skil við líkar vistgerðir – The habitat type is rather common in Iceland and is found within 40% of all grid squares. Its total area is estimated 1,400 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í mosamóavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá