Flagmóavist

L10.2

Eunis-flokkun

F2.294 Arctic Dryas heaths.

Flagmóavist
Mynd: Starri Heiðmarsson

Flagmóavist sunnan Flatatungu á Kjálka, Skagafirði. Gróðurþekja talsvert rofin. Ríkjandi æðplöntutegundir eru þursaskegg, holtasóley og krækilyng. Gróðursnið SF-78-01. – Arctic Dryas heath in northern Iceland, degraded grazing land.

Flagmóavist
Mynd: Starri Heiðmarsson

Flagmóavist í Molduxaskarði ofan Sauðárkróks, Skagafirði. Gróðurþekja er mikið rofin. Helstu tegundir æðplanta eru krækilyng, bláberjalyng, kornsúra og stinnastör. Gróðursnið SF- 105-02. – Arctic Dryas heath in northern Iceland, degraded grazing land.

Lýsing

Fremur þurrt, mjög rofið, þýft mólendi, oftast áveðurs og í nokkrum halla, með flögum og grjóti í yfirborði, vaxið holtasóley, krækilyngi, þursaskeggi og fleiri mólendistegundum, allflétturíkt, yfirleitt mótað af miklu beitarálagi. Gróður snöggvaxinn, æðplöntur eru ríkjandi, mosar allnokkrir og fléttur í meira lagi.

Plöntur

Vistgerðin er mjög rík af æðplöntu- og fléttutegundum en miðlungi af mosum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krækilyng (Empetrum nigrum), holtasóley (Dryas octopetala) og þursaskegg (Kobresia myosuroides). Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), melagambri (R. ericoides), móasigð (Sanionia uncinata), urðalarfi (Barbilophozia hatcheri), tildurmosi (Hylocomium splendens) og rjúpumosi (Rhytidium rugosum) en af fléttum finnst helst sandkræða (Cetraria aculeata).

Jarðvegur

Áfoksjörð er einráð, jarðvegur miðlungi þykkur, þurr, og miðlungi ríkur af kolefni og sýrustig frekar hátt.

Fuglar

Rýrt fuglalíf, helstu varpfuglar eru heiðlóa (Pluvialis apricaria) og þúfutittlingur (Anthus pratensis).

Líkar vistgerðir

Hraungambravist og lyngmóavist á láglendi.

Útbreiðsla

Finnst í hlíðum á láglendi og lágheiðum, einkum vestan- og norðanlands, á svæðum þar sem búfjárbeit hefur verið mikil og langvarandi.

Verndargildi

Lágt.

Flagmóavist

Flagmóavist er allútbreidd en hún finnst í 37% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 1.000 km2, óvissa allmikil, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is rather common in Iceland and is found within 37% of all grid squares. Its total area is estimated 1,000 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í flagmóavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá