Lyngskógavist

L11.2

Eunis-flokkun

G1.91713 Icelandic bog bilberry-hairgrass birch woods.

Lyngskógavist
Mynd: Sigmar Metúsalemsson

Lyngskógavist í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Allþéttur skógur með gróskumiklum botngróðri þar sem mosinn tildurmosi, bláberjalyng, blágresi, gulvíðir og bugðupuntur ríkja. Gróðursnið B5450. – Bog bilberry-hairgrass birch wood in southern Iceland.

Lyngskógavist
Mynd: Ásrún Elmarsdóttir

Lyngskógavist í Hallormsstaðarskógi. Gisinn skógur með gróskumiklum botngróðri þar sem mosinn skógartildri (Hylocomium splendens), bláberjalyng, hrútaberjalyng, bugðupuntur og mosinn engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus) ríkja. Gróðursnið aB2-D. – Bog bilberry-hairgrass birch wood in southern Iceland.

Lýsing

Allhávaxnir birkiskógar (hæstu tré >8 m), með bláberjalyng og bugðupunt ríkjandi á skógarbotni, á fremur þurru, hallandi landi, á bungum og í neðanverðum hlíðum. Yfirborð er óslétt og oft nokkuð mishæðótt. Gróðurþekja er mjög þétt og lagskipt, birkikróna er nokkuð samfelld, þekja æðplantna á skógarbotni er mikil, mosar eru þar þéttir en lítið um fléttur. Grjót eða klappir eru á stöku stað.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum, fremur fátæk af mosa- og fléttutegundum á skógar­botni. Birki (Betula pubescens) er ríkjandi tegund, en í undirgróðri ber mest á lyngtegundum, grösum og mosum. Ríkjandi tegundir æðplantna í undirgróðri eru bláberjalyng (Vaccinium uli­ginosum), bugðupuntur (Deschampsia flexuosa), aðalbláberjalyng (Vaccinium myrtillus), hrútaberjalyng (Rubus saxatilis) og krækilyng (Empetrum nigrum). Ríkjandi mosategund er tildurmosi (Hylocomium splendens) en næstir honum koma runnaskraut (Rhytidiadelphus triquetrus), engjaskraut (R. squarrosus), móasigð (Sanionia uncinata) og móabrúskur (Dicranum scoparium).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi jarðvegsgerð og er jarðvegur miðlungi þykkur. Kolefnismagn og sýrustig er í meðallagi.

Fuglar

Ríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru skógarþröstur (Turdus iliacus), hrossagaukur (Gallinago gallinago), auðnutittlingur (Carduelis flammea), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og músarrindill (Troglodytes troglodytes).

Líkar vistgerðir

Blómskógavist og kjarrskógavist.

Útbreiðsla

Finnst á láglendi í öllum landshlutum, útbreiddust á þurrum svæðum á Norður- og Austurlandi.

Verndargildi

Hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Lyngskógavist

Lyngskógavist er ekki aðgreind frá öðrum birkiskógavistum á korti, en í heild eru þær allútbreiddar og finnast í 28% landsreita. Flatarmál þeirra reiknast um 1.500 km2, óvissa er lítil. – The habitat type is on maps not separated from the two related birch woodland types. Together they are rather common in Iceland and found in 28% of grid squares. Their total area is estimated 1,500 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í lyngskógavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá