Eyðimelavist

L1.1

Eunis-flokkun

H5.3 Sparsely- or un-vegetated habitats on mineral substrates not resulting from recent ice activity.

Eyðimelavist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Eyðimelavist við Bleikáluháls á Hofsafrétt. Gróðurþekja er mjög lítil. Algengustu tegundir æðplantna eru grasvíðir, lambagras, axhæra og túnvingull. Gróðursnið HME20. – Barren glacial moraines with very sparse or no vegetation, in northern highlands.

Eyðimelavist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Eyðimelavist sunnan við Þúfuver austan Þjórsár. Gróðurþekja er mjög lítil. Algengustu tegundir æðplantna eru lambagras, melablóm, túnvingull og blóðberg. Gróðursnið V07-3. – Glacial moraines with very sparse or no vegetation, in southern highlands.

Lýsing

Víðáttumiklir, fremur þurrir, allgrýttir hálendismelar á flötu eða hallandi landi. Á yfirborði er víða sandur og vikur en sums staðar eru frosttíglar útbreiddir. Áfok og sandfok er mikið. Heildargróðurþekja er mjög lítil. Mosar í glufum og í skjóli við steina en hrúðurfléttur og skófir á grjóti.

Plöntur

Tegundafjöldi æðplantna í meðallagi, mjög mikið af fléttum en mosar frekar fáir. Af æðplöntum er mest um lambagras (Silene acaulis) og túnvingul (Festuca rubra subsp. richardsonii) en algengastir mosa eru holtasóti (Andreaea rupestris), melagambri (Racomitrium ericoides), snoðgambri (R. fasciculare) og heiðahéla (Anthelia juratzkana) og algengustu fléttur eru dvergkarta (Tremolecia atrata), grásnuðra (Lecidea lapicida), landfræðiflikra (Rhizocarpon geographicum), vaxtarga (Lecanora polytropa) og vikurbreyskja (Stereocaulon ­arcticum).

Jarðvegur

Er fremur grunnur, melajörð, sandjörð og klapparjörð finnast. Jarðvegur er næringarsnauður og mjög kolefnisrýr en sýrustig frekar hátt.

Fuglar

Mjög fábreytt fuglalíf og strjált varp, helst stöku snjótittlingar (Plectrophenax nivalis), steindeplar (Oenanthe oenanthe) og sandlóur (Charadrius hiaticula).

Líkar vistgerðir

Grasmelavist, víðimelavist og eyðihraunavist.

Útbreiðsla

Eyðimelavist er mjög útbreidd á miðhálendinu og á hæstu fjöllum út til stranda.

Verndargildi

Lágt.

Eyðimelavist

Eyðimelavist er útbreiddust allra vistgerða og finnst í 71% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 13.000 km2, óvissa er nokkur, óglögg skil milli líkra vistgerða. – The habitat type is the most common in Iceland and is found within 71% of all grid squares. Its total area is estimated 13,000 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í eyðimelavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá