Láglendi Skagafjarðar

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, ferskvatnsvistgerða og fugla.

Flatlendi Skagafjarðar á Íslandskorti
Gulstararflóavist í Eylendinu, Skagafirði
Mynd: Starri Heiðmarsson

Eylendið, Skagafirði.

Mörk

Láglendi Skagafjarðar, frá ströndinni suður að Vallhólma. Afmarkast af Sauðárkróksbraut til vesturs, hringvegi nr. 1 í suðri og Siglufjarðarvegi nr. 76 til austurs.

Stærð

184,9 km2

Hlutfall lands: 84%
Hlutfall fjöru: 2%
Hlutfall sjávar: <1%
Hlutfall fersks vatns: 15%

Svæðislýsing

Frjósöm flæðilönd og nærsvæði Héraðsvatna neðan Varmahlíðar allt til sjávar, ásamt Hegranesi og Miklavatni sem liggur vestan nessins. Gróskumiklar flæðimýrar eru meðfram vötnunum, víðast hvar raskaðar af framræslu, en vatnsstaða er víða há og gróður lítt breyttur. Þéttari framræsla og ræktun á landi sem hærra liggur fjær vötnunum. Mjög ríkulegt fuglalíf, fiskur í ám og vötnum. Landbúnaðarsvæði með mikilli ræktun og búfjárrækt, hrossabeit víða mikil.

Forsendur fyrir vali

Eitt stærsta og gróskumesta votlendissvæði landsins með miklum flæðimýrum og fuglalífi. Víðáttumikil svæði með gulstararflóavist. Miklavatn flokkast sem flatlendisvatn en aðrar vatnavistgerðir eru einnig áberandi á svæðinu. Alþjóðlega mikilvægt svæði á varptíma fyrir flórgoða og sennilega einnig grágæs. Eins fyrir helsingja á vorin og álft og grágæs í fjaðrafelli á sumrin.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Gulstararflóavist 11,55 6
Ferskvatn Flatlendisvötn 9,35 4

Fuglar

Forgangstegundir varp-, far- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Flórgoði Varp *42 2004 6
Álft Fellir 393 2005 2
Grágæs Fellir 5.000 2002 6
Helsingi Far 6.949 1994 18
*Pör

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um votlendissvæðið Láglendi Skagafjarðar.

Ógnir  

Framræsla, búfjárbeit, virkjanir og breytt vatnafar á vatnasvæði.

Aðgerðir til verndar

Framræsla verði ekki meiri en orðið er, endurheimta votlendi þar sem landnýting leyfir, stilla búfjárbeit í hóf og halda rennsli Héraðsvatna óbreyttu.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Miklavatn Friðland
Aðrar náttúruminjar Númer
Austara-Eylendið 418

Kortasjá

Láglendi Skagafjarðar í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.