Melagambravist

L5.2

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. E4.26 Icelandic Racomitrium ericoides heath.

Melagambravist
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Melagambravist á Varmárfelli á Síðumannaafrétti. Yfirborð er allvel gróið. Melagambri er ríkjandi og lífræn jarðvegsskán áberandi í sverði. Af æðplöntum er mest af grasvíði, kornsúru og túnvingli. Gróðursnið L4-3. – Racomitrium ericoides heath in southern Iceland.

Melagambravist
Mynd: Borgþór Magnússon

Melagambravist við Laka á Síðumannaafrétti. Land er nokkuð gróið, mest lífræn jarðvegsskán og melagambri. Af æðplöntum er grasvíðir með mesta þekju. Gróðursnið L10-1. – Racomitrium ericoides heath in southern Iceland.

Lýsing

Allvel til fullgróið moslendi í hlíðum, brekkum og á öldóttu
landi á úrkomusömum eða rökum svæðum til fjalla. Gróður einkennist af mosanum melagambra (Racomitrium ericoides) sem myndar slitrótt til samfellt en þunnt gróðurlag. Þekja lífrænnar jarðvegsskánar er einnig mikil. Yfirborð er talsvert grýtt en undirlag misjafnt; melur, sandur, vikur og móberg. Gróður er yfirleitt mjög lágvaxinn og gróskulítill.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntum, mjög rík af mosum og fléttum. Af æðplöntum er mest um gras­víði (Salix herbacea), kornsúru (Bistorta vivipara) og lambagras (Silene acaulis), en algengastir mosa eru melagambri (Racomitrium ericoides), hélumosi (Anthelia juratzkana), heiðarindill (Dicranella subulata) og kármosi (Dicranoweisia crispula) og algengustu fléttur eru skeljaskóf (Placopsis gelida), vikurbreyskja (Stereocaulon arcticum), flekkugláma (Amygdalaria consentiens) og ryðkarta (Porpidia flavicunda).

Jarðvegur

Jarðvegur er í meðallagi þykkur, áfoksjörð og melajörð eru ráðandi en sandjörð og klapparjörð eru einnig talsvert algengar jarðvegsgerðir. Kolefnisinnihald er mjög lágt en sýrustig fremur hátt.

Fuglar

Strjált fuglalíf, snjótittlingur (Plectrophenax nivalis) og heiðlóa (Pluvialis apricaria) algengust.

Líkar vistgerðir

Hélumosavist, sanda- og vikravist og víðimelavist.

Útbreiðsla

Útbreidd á úrkomusömum svæðum á hálendi, einkum um sunnan- og suðaustanvert landið.

Verndargildi

Miðlungs.

Melagambravist

Melagambravist er útbreidd en hún finnst í 51% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 2.300 km2, óvissa er nokkur, einkum milli líkra vistgerða. – The habitat type is common in Iceland and is found within 51% of all grid squares. Its total area is estimated 2,300 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í melagambravist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá