Fjalldrapamóavist

L10.6

Eunis-flokkun

F2.255 North Atlantic boreo-alpine heaths.

Fjalldrapamóavist
Mynd: Starri Heiðmarsson

Fjalldrapamóavist á Reykjaheiði, Suður-Þingeyjarsýslu. Vel gróið mólendi með fjalldrapa, lyngtegundum, gulvíði og fléttum. Gróðursnið TH-22-01. – North Atlantic boreo-alpine heath in northeastern Iceland, with Betula nana as dominant.

Fjalldrapamóavist
Mynd: Sigurður Kristinn Guðjohnsen

Fjalldrapamóavist sunnan við Egilsstaði á Héraði. Vel gróið mólendi með beitilyngi, hraungambra, krækilyngi og fjalldrapa. Gróðursnið AL-22-03. – North Atlantic boreo-alpine heath in northeastern Iceland, with Betula nana as dominant.

Lýsing

Þurrt, yfirleitt þýft, vel gróið mólendi vaxið fjalldrapa, krækilyngi, bláberjalyngi og fleiri mólendistegundum, ríkt af mosum og fléttum. Fremur hallalítið land á láglendi og til heiða. Gróður er fremur lágvaxinn, æðplöntur ríkjandi, en mosaþekja allmikil og fléttuþekja víðast hvar veruleg.

Plöntur

Vistgerðin er fremur rík af æðplöntu- og fléttutegundum en miðlungi rík af mosum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krækilyng (Empetrum nigrum), fjalldrapi (Betula nana) og bláberjalyng (Vaccinium uliginosum). Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), móatrefja (Ptilidium ciliare), móasigð (Sanionia uncinata), urðalarfi (Barbilophozia hatcheri) og tildurmosi (Hylocomium splendens) en algengutu fléttur eru hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula), fjallagrös (Cetraria islandica), broddskilma (Ochrolechia frigida) og grábreyskja (Stereocaulon alpinum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi. Jarðvegur er þurr, miðlungi þykkur, miðlungi ríkur af kolefni og sýrustig í meðallagi.

Fuglar

Allríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago gallinago), spói (Numenius phaeopus), heiðlóa (Pluvialis apricaria), lóuþræll (Calidris alpina) og rjúpa (Lagopus mutus).

Líkar vistgerðir

Víðikjarrvist og lyngmóavist á láglendi.

Útbreiðsla

Finnst á láglendi og til heiða í öllum landshlutum að undanteknum syðsta hluta landsins, er lang­útbreiddust á norðanverðu landinu.

Verndargildi

Miðlungs.

Fjalldrapamóavist

Fjalldrapamóavist er útbreidd en hún finnst í 57% landsreita. Flatarmál hennar reiknast um 5.300 km2, óvissa nokkur, óglögg skil við líkar vistgerðir. – The habitat type is common in Iceland and is found within 57% of all grid squares. Its total area is estimated 5,300 km2.

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í fjalldrapamóavist

Gróðurþekja æðplantna, mosa og fléttna. Sýnd eru meðaltöl fyrir heildarþekju og þekju ±staðalskekkja. Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn allra vistgerða á landi. – Average total % cover of all plant groups (Heild), vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichens (Fléttur), shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Tegundafjöldi á sniðum. Sýnd eru meðaltöl fyrir fjölda tegunda æðplanta, mosa og fléttna ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Grænar súlur sýna spönn fyrir allar vistgerðir. – Average species richness of vascular plants, bryophytes and lichens, shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Raki í jarðvegi. Sýnd er tíðni rakaflokka; forblautt, blautt, deigt og þurrt. Innan sviga er fjöldi mælinga. – Soil moisture classes %, n within brackets; classes are Very wet (Forblautt), Wet (Blautt), Moist (Deigt) and Dry (Þurrt).

Ríkjandi tegundir og tegundahópar í vistgerðinni. Sýnd er þekja og röð. – Order and % cover of dominant species.

Ýmsar niðurstöður: Gróðurhæð (Gh); Jarðvegsþykkt (Jþ); Kolefni í jarðvegi (C%); Sýrustig í jarðvegi (pH); Halli lands (H); Grýtniþekja (Gr). Sýnd eru meðaltöl ±staðalskekkja (lóðrétt strik). Innan sviga er fjöldi mælinga. Skyggðar súlur sýna spönn viðkomandi breytu fyrir allar vistgerðir. – Various results: Average vegetation height (Gh) and soil depth (Jþ), soil carbon (C%) and pH, land slope (H) and surface rocks (Gr) shown with lines and numbers ± s.e., n within brackets; bars indicate range for all habitat types.

Opna í kortasjá