Língresis- og vingulsvist

L9.6 Língresis- og vingulsvist

Eunis-flokkun: E1.7221 Boreo-subalpine Agrostis grasslands.

Lýsing

Gróskumikið graslendi vaxið hálíngresi, túnvingli og fleiri graslendistegundum. Vistgerðin finnst á deigu til þurru landi í brekkum og brekkurótum en einnig á flatlendi, m.a. á framræstu landi. Jarðvegur er þykkur og frjósamur. Land er mjög vel gróið, gróður í meðallagi hár, æðplöntur eru ríkjandi og mosi nokkur í sverði. Mjög lítið er um fléttur.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum en frekar fátæk af mosum. Ríkjandi tegundir æðplantna í vistgerðinni eru hálíngresi (Agrostis capillaris) og túnvingull (Festuca rubra subsp. richardsonii). Algengastir mosa eru engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), tildurmosi (Hylocomium splendens) og móasigð (Sanionia uncinata) en af fléttum finnst helst himnu­skóf (Peltigera membranacea).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi en einnig finnst lífræn jörð. Jarðvegur er þurr til lítilsháttar deigur, þykkur, miðlungi ríkur af kolefni og sýrustig er frekar lágt.

Fuglar

Ríkt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago galli­nago), lóuþræll (Calidris alpina), spói (Numenius phaeopus) og stelkur (Tringa totanus).

Líkar vistgerðir

Stinnastararvist, blómgresisvist og bugðupuntsvist.

Útbreiðsla

Mjög algeng og útbreidd vistgerð sem finnst á láglendi í öllum landshlutum, mest á hlýrri svæðum landsins á Suðurlandi og Mið-Norðurlandi.

Verndargildi

Hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.