Land

Vistgerðir á landi eiga við land ofan fjöru og utan straum- og stöðuvatna og eru vistgerðir á jarðhitasvæðum flokkaðar og skilgreindar sérstaklega. Um er að ræða margs konar land, misvel gróið og sem má að stórum hluta kalla náttúrulegt eða hálfnáttúrulegt (e. semi­natural); allt frá forblautum flóum til þurra hrauna, frá lítt grónum melum til gróskumikilla birkiskóga, frá háhitasvæðum til jökla og frá láglendi til hæstu fjalla.

Við skilgreiningu og flokkun vistgerða á landi eru mældir ýmsir þættir, eins og heildargróðurþekja, þekja æðplantna, mosa og fléttna og þekja einstakra æðplöntutegunda, hæð gróðurs, jarðvegsþykkt, kolefnismagn og sýrustig. Alls hafa verið skilgreindar 64 vistgerðir á landi í 12 meginflokkum eða vistlendum. Fjórum manngerðum svæðum er einnig lýst ásamt jöklum og urðarjöklum.

Staðreyndasíður

Vistgerðum er lýst í stuttu máli á staðreyndasíðum og fjallað um ásýnd þeirra og helstu einkenni. Þar kemur fram íslenskt heiti vistgerðar og samsvarandi enskt heiti samkvæmt EUNIS-flokkun. Ef um nýjar vistgerðir er að ræða eru settar fram tillögur að heiti á bæði íslensku og ensku.

Á staðreyndasíðum vistgerða á landi utan jarðhitasvæða er jarðvegi lýst og birtar tölfræðilegar upplýsingar um nokkra þætti, m.a. um heildargróðurþekju, þekju æðplantna, mosa og fléttna, gróðurhæð, tegundafjölda, halla lands, grýtni, jarðvegsþykkt, sýrustig og kolefnismagn í jarðvegi. Einnig er gefið yfirlit yfir ríkjandi tegundir æðplantna og algengustu tegundir eða tegundahópa mosa og fléttna. Þá er tilgreint hvaða vistgerðir eru líkastar viðkomandi vistgerð. Ef upplýsingar liggja fyrir er þess getið hvaða tegundir fugla er helst að finna í vistgerðinni.

Á staðreyndasíðum jarðhitavistgerða er jarðvegi lýst og birtar tölfræðilegar upplýsingar um jarðvegshita og tegundafjölda æðplantna, mosa og fléttna. Auk þess eru dregnar saman upplýsingar um æðplöntutegundir sem eru ríkjandi í þekju og helstu mosa- og fléttutegundir. Taldar eru upp jarðhitaplöntur, æðplöntutegundir sem bundnar eru við hita í jarðvegi og hitakærar æðplöntutegundir, þ.e. tegundir sem vaxa í köldu landi en auka verulega þekju sína þar sem hita gætir.

Með öllum vistgerðalýsingum eru birtar tvær ljósmyndir sem eru dæmigerðar fyrir ásýnd vistgerðar. Megindrættir í útbreiðslu vistgerðarinnar á landinu eru sýndir á einföldu reitakorti (10×10 km) en mun ítarlegri kort eru aðgengileg í kortasjá. Einnig eru gefnar upplýsingar um flatarmál vistgerðar á landinu og lagt mat á verndargildi hennar. Undantekning á þessu er að heildarflatarmál jarðhitavistgerða liggur ekki fyrir.

Vistgerðalykill Náttúrufræðistofnunar Íslands er upplýsingarit sem ætlað er til að auðvelda fólki að greina vistgerðir á vettvangi: Vistgerðalykill Náttúrufræðistofnunar Íslands: I. Vistgerðir á landi (pdf, A4) og Vistgerðalykill Náttúrufræðistofnunar Íslands: I. Vistgerðir á landi (pdf, A5). 

L1 Melar og sandlendi EUNIS-flokkun
L1.1 Eyðimelavist H5.3 Sparsely- or un-vegetated habitats on mineral substrates not resulting from recent ice activity
L1.2 Grasmelavist H5.3 Sparsely- or un-vegetated habitats on mineral substrates not resulting from recent ice activity
L1.3 Mosamelavist E4.21 Oroboreal Carex bigelowii-Racomitrium moss-heaths
L1.4 Víðimelavist H5.3 Sparsely- or un-vegetated habitats on mineral substrates not resulting from recent ice activity
L1.5 Sanda- og vikravist H6.25 Volcanic ash and lapilli fields
L1.6 Landmelhólavist H5.241 Icelandic inland dunes
L2 Moldir EUNIS-flokkun
L2.1 Moldavist Nýr flokkur, tillaga. H5.7 Icelandic exposed andic soils
L3 Skriður og klettar EUNIS-flokkun
L3.1 Urðarskriðuvist Nýr flokkur, tillaga. H2.13 Icelandic talus slopes
L3.2 Grasvíðiskriðuvist Nýr flokkur, tillaga. H2.12 Icelandic Salix herbacea screes
L3.3 Ljónslappaskriðuvist Nýr flokkur, tillaga. H2.11 Icelandic Alchemilla screes
L4 Eyrar EUNIS-flokkun
L4.1 Eyravist C3.6 Unvegetated or sparsely vegetated shores
L4.2 Auravist Nýr flokkur, tillaga. H5.351 Icelandic braided river plains
L5 Moslendi EUNIS-flokkun
L5.1 Hélumosavist E4.115 Boreal moss snowbed communities
L5.2 Melagambravist Nýr flokkur, tillaga. E4.26 Icelandic Racomitrium ericoides heaths
L5.3 Hraungambravist E4.25 Moss and lichen fjell fields
L6 Hraunlendi EUNIS-flokkun
L6.1 Eyðihraunavist H6.241 Barren Icelandic lava fields
L6.2 Fléttuhraunavist Nýr flokkur, tillaga. E4.241 Icelandic lava field lichen heaths
L6.3 Mosahraunavist E4.242 Icelandic lava field moss heaths
L6.4 Lynghraunavist Nýr flokkur, tillaga. E4.243 Icelandic lava field shrub heaths
L7 Strandlendi EUNIS-flokkun
L7.1 Sandstrandarvist B1.234 Icelandic sand beach perennial communities
L7.2 Malarstrandarvist B2.3 Upper shingle beaches with open vegetation
L7.3 Strandmelhólavist B1.311 Atlantic embryonic dunes
L7.4 Grashólavist B1.41 Northern fixed grey dunes
L7.5 Sjávarfitjungsvist A2.542 Atlantic lower shore communities
L7.6 Gulstararfitjavist Nýr flokkur, tillaga. A2.531G1 Icelandic Carex lyngbyei salt meadows
L7.7 Sjávarkletta- og eyjavist B3.31 Atlantic sea-cliff communities
L8 Votlendi EUNIS-flokkun
L8.1 Dýjavist D2.2C12 Philonotis-Saxifraga stellaris springs
L8.2 Rekjuvist D4.1J Icelandic stiff sedge fens
L8.3 Sandmýravist D4.261 Cottonsedge marsh-fens
L8.4 Hrossanálarvist E3.416 Juncus arcticus meadows
L8.5 Runnamýravist á hálendi D4.162 Boreal black sedge-brown moss fens
L8.6 Runnamýravist á láglendi D4.162 Boreal black sedge-brown moss fens
L8.7 Rimamýravist D3.2 Aapa mires
L8.8 Rústamýravist D3.1 Palsa mires
L8.9 Starungsmýravist D4.163 Icelandic black sedge-brown moss fens
L8.10 Hengistararflóavist Nýr flokkur, tillaga. D2.2933 Icelandic Carex rariflora alpine fens
L8.11 Brokflóavist D2.26 Common cotton-grass fens
L8.12 Starungsflóavist D4.163 Icelandic black sedge-brown moss fens
L8.13 Tjarnastararflóavist D2.332 Basicline bottle sedge quaking mires
L8.14 Gulstararflóavist D5.21B Icelandic Carex lyngbyei fens
L9 Graslendi EUNIS-flokkun
L9.1 Stinnastararvist Nýr flokkur, tillaga. E4.3C Icelandic Carex bigelowii grasslands
L9.2 Finnungsvist E1.711 Insular Nardus-Galium grasslands
L9.3 Bugðupuntsvist E1.73 Wavy hair-grass grasslands
L9.4 Snarrótarvist E3.4132 Boreal tufted hairgrass meadows
L9.5 Grasengjavist E1.7224 Icelandic Festuca grasslands
L9.6 Língresis- og vingulsvist E1.7221 Boreo-subalpine Agrostis grasslands
L9.7 Blómgresisvist E1.7223 Northern boreal Festuca grasslands
L10 Mólendi EUNIS-flokkun
L10.1 Mosamóavist Nýr flokkur, tillaga. E4.28 Icelandic Racomitrium grass heaths
L10.2 Flagmóavist F2.294 Arctic Dryas heaths
L10.3 Starmóavist Nýr flokkur, tillaga. E4.29 Icelandic Carex bigelowii heaths
L10.4 Grasmóavist Nýr flokkur, tillaga. E1.2617 Icelandic Empetrum Thymus grasslands
L10.5 Fléttumóavist Nýr flokkur, tillaga. E4.27 Icelandic lichen Racomitrium heaths
L10.6 Fjalldrapamóavist F2.255 North Atlantic boreo-alpine heaths
L10.7 Lyngmóavist á hálendi F2.112 Oroboreal moss-dwarf willow snowbed communities
L10.8 Lyngmóavist á láglendi F4.211 North Atlantic Vaccinium-Empetrum-Racomitrium heaths
L10.9 Víðimóavist Nýr flokkur, tillaga. F2.113 Icelandic Salix lanata/S. phylicifolia scrub
L10.10 Víðikjarrvist F2.322 Oroboreal willow scrub
L11 Skóglendi EUNIS-flokkun
L11.1 Kjarrskógavist G1.91711 Boreo-Atlantic crowberry-bog bilberry birch woods
L11.2 Lyngskógavist G1.91713 Icelandic bog billberry-hairgrass birch woods
L11.3 Blómskógavist G1.91714 Icelandic cranesbill birch woods
L12 Hverasvæði EUNIS-flokkun
L12.1 Mýrahveravist Nýr flokkur, tillaga. C2.1431 Geothermal wetlands
L12.2 Móahveravist Nýr flokkur, tillaga. H6.152 Geothermal heathlands
L12.3 Fjallahveravist Nýr flokkur, tillaga. C2.1432  Geothermal alpine habitats
L12.4 Hveraleirsvist Nýr flokkur, tillaga. H6.151 Icelandic solfatars/Geothermal bare grounds
L13 Jöklar EUNIS-flokkun
L13.1 Jöklar og urðarjöklar H4.2, H4.3 Glaciers, rock glaciers and unvegetated ice-dominated moraines
L14 Aðrar landgerðir EUNIS-flokkun
L14.1 Þéttbýli og annað manngert land Constructed, industrial and other artificial habitats
L14.2 Tún og akurlendi Cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats
L14.3 Skógrækt G4.F Mixed forestry plantations
L14.4 Alaskalúpína E5.15 Land reclamation forb fields
L14.5 Uppgræðslur Nýr flokkur, tillaga. E5.16 Land reclamation grass fields
L14.6 Skógarkerfill og fleiri áþekkar tegundir E5.12 Weed communities of recently abandoned urban and suburban constructions

Eldri flokkun vistgerða