Jafnréttisáætlun

Gildistími 1. janúar 2023 til  31. desember 2025

Markmið

Jafnréttisáætlun þessi er sett í þeim tilgangi að tryggja jafnrétti kynjanna í samræmi við ákvæði laga nr.150/2020, um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Í henni er kveðið á um þau réttindi sem tilgreind eru í 6.-7.gr., 12.-14.gr. og 18.-20. gr. laganna. 

Laus störf eru óháð kyni

Öll laus störf skulu standa öllum kynjum til boða. Þegar ráðið er í ný störf skal m.a. tekið tillit til kynjahlutfalls þannig að ekki halli á eitt kyn umfram annað. 

Launajafnrétti

Öll kyn skulu fá sömu laun og njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf, samkvæmt skilyrði 6. og 18. gr. jafnréttislaga. Þau skulu einnig njóta sömu þóknana, beinna og óbeinna, hvort heldur er með hlunnindum eða öðrum hætti. Með sömu launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir öll kyn. Komi í ljós launamunur á jafn verðmætum og sambærilegum störfum skal hann leiðréttur ef ekki er hægt að rökstyðja hann á málefnalegum grundvelli gildandi stofnanasamninga. Framfylgja skal markmiðum jafnlaunastefnu og viðhalda jafnlaunavottun í samræmi við jafnlaunastaðal ÍST 85:2012.

Endurmenntun, símenntun og starfsþjálfun

Öll kyn skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfstengdrar þjálfunar til þess að auka þekkingu og hæfni, m.a. vegna faglegrar þróunar og nýjunga í starfi.

Samræming fjölskyldulífs og vinnu

Starfsfólki býðst að skila vinnuframlagi með sveigjanlegum vinnutíma samkvæmt gildandi viðmiðum og reglum. Skipulagning vinnu og vinnutíma þarf að vera með þeim hætti að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsfólks og hagsmuna stofnunarinnar. Starfsfólk skal eiga kost á hlutastörfum eða annarri hagræðingu þar sem því verður við komið. Tekið skal tillit til mismunandi aðstæðna, s.s. umönnunar barna, foreldra eða annarra náinna skyldmenna. Stofnunin hvetur verðandi foreldra til að nýta sér foreldraorlof.

Einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kyndbundið ofbeldi 

Einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi eða önnur ótilhlýðileg háttsemi er ekki liðin hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Í Starfsmannahandbók eru leiðbeiningar fyrir starfsfólk og stjórnendur ef bregðast þarf við vegna þessara mála. Fræðsla um einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundna- og kynferðislega áreitni skal fara fram árlega og jafnframt vera hluti af nýliðakynningu.

Kynjasamþætting

Náttúrufræðistofnun Íslands leitast við að hafa sjónarmið um jafnrétti og jafna stöðu kynjanna í hávegum í allri starfsemi sinni, þ.m.t. við stefnumótun og áætlanagerð.