Breiðafjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða, fugla og sela.

Mörk

Breiðafjörður ásamt eyjum, skerjum og fjörum innan línu sem dregin er frá Vallnabjargi á Snæfellsnesi um Höskuldsey, Stagley, Oddbjarnarsker og Hagadrápssker að Skorarvogi á Barðaströnd. Lagt er til að stærstu fuglabyggðir og selalátur við jaðar svæðisins falli jafnframt til þess, ásamt 100 m verndarjaðri til landsins og 1 km jaðri til sjávar.

Lýsing

Breiðafjörður er mikill og vogskorinn flói á milli Snæfellsness og Vestfjarða, djúpur utan til en grynnkar verulega þegar innar dregur. Allt að 5–6 m hæðarmunur á sjávarstöðu flóðs og fjöru. Í firðinum eru víðáttumiklar leirur og grýttar fjörur, þúsundir eyja og skerja og eru eyjarnar flestar vel grónar. Lífríki Breiðafjarðar er mjög fjölskrúðugt. Þörungagróður er mikill í fjörum og á grunnsævi, svæðið er ríkt af fuglalífi og selur kæpir á skerjum og eyjum. Við ströndina er undirlendi fremur lítið en með henni eru sveitabýli og nokkrir byggðakjarnar. Víða er dvalist í eyjunum að sumri til en Flatey er ein í byggð allt árið. Eyjarnar eru nýttar til hlunninda á borð við æðarvarp, eggja- og fuglatöku og einnig til beitar fyrir sauðfé. Áður fyrr voru þar miklar hlunnindajarðir vegna selveiði sem hefur að mestu lagst af. Breiðafjörður er vinsæll til útivistar og er ferðaþjónusta ört vaxandi. Meðal annarrar starfsemi má nefna fiskveiðar, siglingar, þörungavinnslu, eldi og ræktun sjávarlífvera, til að mynda kræklings og hörpudisks.

Forsendur fyrir vali

Í Breiðafirði eru fimm fjöruspildur sem eru ríkar af forgangsvistgerðum, en þær eru í Álftafirði og á svæðinu frá Djúpafirði og suður fyrir Gilsfjörð. Þar eru víða allstór leirusvæði með stórum og samfelldum marhálmsgræðum, sandmaðks- og gulþörungaleirum, auk kræklinga- og sölvaóseyra, klóþangsfjörum og -klungri.

Mikið sjófuglavarp er í Breiðafirði og ná meðal annars eftirtaldar tegundir alþjóðlegum verndarviðmiðum: fýll, rita, lundi, toppskarfur, æður, teista, svartbakur og kría. Hið sama á við um hvítmáf ef byggðir í jaðri verndarsvæðis eru taldar með, en hvítmáfi hefur fækkað mjög mikið. Breiðafjörður er afar mikilvægur viðkomustaður á fartíma og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum á þeim tíma eru margæs, rauðbrystingur, sendlingar og tildra. Á fjaðrafellitíma uppfylla æðarfuglar, álftir og grágæsir alþjóðleg töluleg viðmið. Hið sama á við um varp grágæsa og lóms. Að vetri er Breiðafjörður alþjóðlega mikilvægur fyrir straumönd, sendling og væntanlega æðarfugl. Eins er fjörðurinn annar helsti vetrardvalarstaður tjalds hér á landi. Þá er hér langmikilvægasta varpsvæði hafarnar á Íslandi (>60% stofnsins).

Í Breiðafirði kæpa allt að 65% af íslenska útselsstofninum og þar eru einnig allt að 19% af heildarstofni landsela. Þar hafa verið látur með samtals yfir 2500 landselum en sel hefur fækkað þar á undanförnum árum.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
0,81
34
Fjara
49,63
70
Fjara
100,28
87
Fjara
0,42
77
Fjara
3,60
35
Fjara
25,63
17

Fuglar - Sjófuglabyggðir

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Fýll (Fulmarus glacialis) Varp
36434
1975–2013
3,0
Toppskarfur (Phalacrocorax aristotelis) Varp
4117
2007
84,0
Hvítmáfur (Larus hyperboreus) Varp
522
2005–2011
22,0
Svartbakur (Larus marinus) Varp
3500
2016
50,0
Rita (Rissa tridactyla) Varp
10313
2006
2,0
Kría (Sterna paradisaea) Varp
15000
2016
8,0
Teista (Cepphus grylle) Varp
2000
2016
16,0
Lundi (Fratercula arctica) Varp
377250
2014
19,0

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Lómur (Gavia stellata) Varp
100
2016
7,0
Álft (Cygnus cygnus) Fellir
3201
2005
12,0
Grágæs (Anser anser) Varp
1700
1997
6,0
Margæs (Branta bernicla) Far
15522
1990-2010
55,0
Æður (Somateria mollissima) Fellir
36000
1980
4,0
Straumönd (Histrionicus histrionicus) Vetur
1626
1999-2001
12,0
Haförn (Haliaeetus albicilla) Varp
47
2016
64,0
Tjaldur (Haematopus ostralegus) Vetur
3347
2017
9,0
Rauðbrystingur (Calidris canutus) Far
170000
1990
49,0
Sendlingur (Calidris maritima) Vetur
2368
2017
5,0
Tildra (Arenaria interpres) Far
10000
1990
7,0

Selir

Nafn Lægsti fjöldi (ár) Hæsti fjöldi (ár) Hæsta hlutfall af (ár) Hæsta hlutfall af íslenskum stofni (%) (ár) Núverandi hlutfall af íslenskum stofni (ár)
Landselur (Phoca vitulina)
462,0 (2016)
2.552,0 (1980)
0,0
18,7 (1985)
11,7 (2018)
Útselur (Halichoerus grypus)
142,0 (1985)
1.311,0 (1989)
0,0
65,6 (1998)
63,9 (2017)

Ógnir

Vaxandi ferðamennska og ásókn í frístundabyggð í eyjum með tilheyrandi hættu á skólpmengun. Vegagerð og þveranir geta raskað fjörum og breytt vatnsskiptum. Áform um aukna þangtekju. Veiðar og önnur nýting fuglastofna. Hugmyndir um vindorkugarða í útjaðri verndarsvæðis. Þættir sem taldir eru geta haft áhrif á fækkun sela eru veiðar, þar með taldar veiðar við laxveiðiár og hjáveiðar, og truflun.

Aðgerðir til verndar

Breiðafjörður er verndaður með lögum nr. 54/1995. Framkvæmd laganna er á margan hátt ómarkviss og lögin veik enda hafa reglugerðir sem kveða á um útfærslu þeirra ekki verið settar. Lagt er til að styrkja vernd hafsvæðisins í Breiðafirði og að verndun fjarðarins verði tryggð betur með lögum eða setningu reglugerða. Um seli í Breiðafirði gilda lög um selaskot á Breiðafirði og uppidráp nr. 30/1925. Endurskoða þarf lög og reglugerðir um vernd og veiðar á selum og færa til nútímans. Þá löggjöf þarf samræma við önnur lög, svo sem lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994. Undir verndarsvæðið falli jafnframt mikilvægar fuglabyggðir við fjörðinn: Mýrarhyrna, Kirkjufell, Siglunes-Skor-Melanes og Sandsfjöll. Auk þess er lagt til að ýmsar aðrar fuglabyggðir í fjöllum við fjörðinn falli þar undir, svo sem Bjarnarhafnarfjall. Takmarka þarf rask í fjöru og aðrar aðgerðir sem að hefta sjávarföll. Setja þarf strangar reglur um byggingar í eyjum og styrkja stjórn svæðisins með tilliti til náttúruverndar. Tryggja að vindorkuver skerði ekki búsvæði og farleiðir fugla.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Melrakkaey-jaðarsvæði 2 km Annað
Melrakkaey-jaðarsvæði 0.25 km Annað
Breiðafjörður Conservation area
Hrísey Friðland
Melrakkaey Friðland
Flatey Friðland
Vatnsfjörður Friðland

Fleiri myndir

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-12-03

Size

2.930,5 km2
Hlutfall land 2%
Hlutfall sjór 87%
Hlutfall strönd 11%