Land

Vistgerðir á landi eiga við land ofan fjöru og utan straum- og stöðuvatna og eru vistgerðir á jarðhitasvæðum flokkaðar og skilgreindar sérstaklega. Um er að ræða margs konar land, misvel gróið og sem má að stórum hluta kalla náttúrulegt eða hálfnáttúrulegt (e. semi­natural); allt frá forblautum flóum til þurra hrauna, frá lítt grónum melum til gróskumikilla birkiskóga, frá háhitasvæðum til jökla og frá láglendi til hæstu fjalla.

Við skilgreiningu og flokkun vistgerða á landi eru mældir ýmsir þættir, eins og heildargróðurþekja, þekja æðplantna, mosa og fléttna og þekja einstakra æðplöntutegunda, hæð gróðurs, jarðvegsþykkt, kolefnismagn og sýrustig. Alls hafa verið skilgreindar 64 vistgerðir á landi í 12 meginflokkum eða vistlendum. Fjórum manngerðum svæðum er einnig lýst ásamt jöklum og urðarjöklum.

Staðreyndasíður

Vistgerðum er lýst í stuttu máli á staðreyndasíðum og fjallað um ásýnd þeirra og helstu einkenni. Þar kemur fram íslenskt heiti vistgerðar og samsvarandi enskt heiti samkvæmt EUNIS-flokkun. Ef um nýjar vistgerðir er að ræða eru settar fram tillögur að heiti á bæði íslensku og ensku.

Á staðreyndasíðum vistgerða á landi utan jarðhitasvæða er jarðvegi lýst og birtar tölfræðilegar upplýsingar um nokkra þætti, m.a. um heildargróðurþekju, þekju æðplantna, mosa og fléttna, gróðurhæð, tegundafjölda, halla lands, grýtni, jarðvegsþykkt, sýrustig og kolefnismagn í jarðvegi. Einnig er gefið yfirlit yfir ríkjandi tegundir æðplantna og algengustu tegundir eða tegundahópa mosa og fléttna. Þá er tilgreint hvaða vistgerðir eru líkastar viðkomandi vistgerð. Ef upplýsingar liggja fyrir er þess getið hvaða tegundir fugla er helst að finna í vistgerðinni.

Á staðreyndasíðum jarðhitavistgerða er jarðvegi lýst og birtar tölfræðilegar upplýsingar um jarðvegshita og tegundafjölda æðplantna, mosa og fléttna. Auk þess eru dregnar saman upplýsingar um æðplöntutegundir sem eru ríkjandi í þekju og helstu mosa- og fléttutegundir. Taldar eru upp jarðhitaplöntur, æðplöntutegundir sem bundnar eru við hita í jarðvegi og hitakærar æðplöntutegundir, þ.e. tegundir sem vaxa í köldu landi en auka verulega þekju sína þar sem hita gætir.

Með öllum vistgerðalýsingum eru birtar tvær ljósmyndir sem eru dæmigerðar fyrir ásýnd vistgerðar. Megindrættir í útbreiðslu vistgerðarinnar á landinu eru sýndir á einföldu reitakorti (10×10 km) en mun ítarlegri kort eru aðgengileg í kortasjá. Einnig eru gefnar upplýsingar um flatarmál vistgerðar á landinu og lagt mat á verndargildi hennar. Undantekning á þessu er að heildarflatarmál jarðhitavistgerða liggur ekki fyrir.

Vistgerðalykill Náttúrufræðistofnunar Íslands er upplýsingarit sem ætlað er til að auðvelda fólki að greina vistgerðir á vettvangi: Vistgerðalykill Náttúrufræðistofnunar Íslands: I. Vistgerðir á landi (pdf, A4) og Vistgerðalykill Náttúrufræðistofnunar Íslands: I. Vistgerðir á landi (pdf, A5). 

L1 Melar og sandlendi  
L1.1 Eyðimelavist  
L1.2 Grasmelavist  
L1.3 Mosamelavist  
L1.4 Víðimelavist  
L1.5 Sanda- og vikravist  
L1.6 Landmelhólavist  
L2 Moldir  
L2.1 Moldavist  
L3 Skriður og klettar  
L3.1 Urðarskriðuvist  
L3.2 Grasvíðiskriðuvist  
L3.3 Ljónslappaskriðuvist  
L4 Eyrar  
L4.1 Eyravist  
L4.2 Auravist  
L5 Moslendi  
L5.1 Hélumosavist  
L5.2 Melagambravist  
L5.3 Hraungambravist  
L6 Hraunlendi  
L6.1 Eyðihraunavist  
L6.2 Fléttuhraunavist  
L6.3 Mosahraunavist  
L6.4 Lynghraunavist  
L7 Strandlendi Eunis
L7.1 Sandstrandarvist B1.234 Icelandic sand beach perennial communities
L7.2 Malarstrandarvist B2.3 Upper shingle beaches with open vegetation
L7.3 Strandmelhólavist B1.311 Atlantic embryonic dunes
L7.4 Grashólavist B1.41 Northern fixed grey dunes
L7.5 Sjávarfitjungsvist A2.542 Atlantic lower shore communities
L7.6 Gulstararfitjavist Nýr flokkur, tillaga. A2.531G1 Icelandic Carex lyngbyei salt meadows
L7.7 Sjávarkletta- og eyjavist B3.31 Atlantic sea-cliff communities
L8 Votlendi  
L8.1 Dýjavist  
L8.2 Rekjuvist  
L8.3 Sandmýravist  
L8.4 Hrossanálarvist  
L8.5 Runnamýravist á hálendi  
L8.6 Runnamýravist á láglendi  
L8.7 Rimamýravist  
L8.8 Rústamýravist  
L8.9 Starungsmýravist  
L8.10 Hengistararflóavist  
L8.11 Brokflóavist  
L8.12 Starungsflóavist  
L8.13 Tjarnastararflóavist  
L8.14 Gulstararflóavist  
L9 Graslendi  
L9.1 Stinnastararvist  
L9.2 Finnungsvist  
L9.3 Bugðupuntsvist  
L9.4 Snarrótarvist  
L9.5 Grasengjavist  
L9.6 Língresis- og vingulsvist  
L9.7 Blómgresisvist  
L10 Mólendi  
L10.1 Mosamóavist  
L10.2 Flagmóavist  
L10.3 Starmóavist  
L10.4 Grasmóavist  
L10.5 Fléttumóavist  
L10.6 Fjalldrapamóavist  
L10.7 Lyngmóavist á hálendi  
L10.8 Lyngmóavist á láglendi  
L10.9 Víðimóavist  
L10.10 Víðikjarrvist  
L11 Skóglendi  
L11.1 Kjarrskógavist  
L11.2 Lyngskógavist  
L11.3 Blómskógavist  
L12 Hverasvæði  
L12.1 Mýrahveravist  
L12.2 Móahveravist  
L12.3 Fjallahveravist  
L12.4 Hveraleirsvist  
L13 Jöklar  
L13.1 Jöklar og urðarjöklar  
L14 Aðrar landgerðir  
L14.1 Þéttbýli og annað manngert land  
L14.2 Tún og akurlendi  
L14.3 Skógrækt  
L14.4 Alaskalúpína  
L14.5 Uppgræðslur  
L14.6 Skógarkerfill og fleiri áþekkar tegundir  

Eldri flokkun vistgerða

Was the content helpful? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |